Новини

//

Процедура за определяне на изпълнител по договор 2ТММ-02-154

 
 

Срокът за подаване на оферти с цел определяне на изпълнител по Договор за безвъзмездна помощ No 2ТММ-02-154/18.02.2011г изтече. За информация, пълният текст на обявата следва.


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007–2013
www.opcompetitiveness.bg

 

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

(Образец на обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител По т.I (5) от Заповед No Р – 79/30.03.2011 г.)

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление No 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

”Инкотекс Системс” ЕООД

със седалище в гр. София и адрес на управление: Район Гара Искър, ул. Поручик Неделчо Бончев, No 2А, тел.: 0878 677 071, факс: 0723-60302, интернет адрес: d.milev@incotex.bg, лице за контакт: Драгомир Руменов Милев, на длъжност технолог, тел.: 0878 677 071,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ No 2ТММ-02-154/18.02.2011г. обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 4″ MOCVD (Metalo-Organic Chemical Vapour Deposition) планетарен реактор за израстване на полупроводникови хетероструктури на базата на GaN върху 4″ пластини от Al203 – 1 бр.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: Район Гара Искър, ул. Поручик Неделчо Бончев, No 2А, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. http://www.ibsme.org/ - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. www.incotex.bg - интернет адреса на Инкотекс Груп, част от която е Инкотекс Системс ЕООД.

 

Оферти се подават на адрес: Район Гара Искър, ул. Поручик Неделчо Бончев, No 2А до 16ч. на 03.02.2012 г.


Комплект документи по процедурата можете да изтеглите от тук.