Трифазни електромери

//

Инкотекс 230 / Меркурий 230

 
 

Описание:

Измерване и отчитане по тарифи на активната и реактивната енергия и мощност в две направления. Отчитане на загубите.

 • Клас на точност: А/R: 0,5S /1,0
 • Ном. напрежение: 57,7 V; 230 V
 • Ном.(макс.) ток: 5(7,5)А

Електромерът измерва параметрите на трифазната мрежа (фазните токове, напрежения, мощности и др.), съхранява профилите на товарите и загубите, създава дневник на събитията, управлява товара. За използването в различни АИИС се предлага широк набор от интерфейси. интерфейси: CAN или RS-485, IrDA.

Функции:

Електромерите са предназначени за търговско отчитане на активна и реактивна електрическа енергия и мощност в две посоки в трифазни три и четири проводни променливотокови мрежи с честота 50 Hz чрез измервателни трансформатори или с възможност за тарифно отчитане по зони на денонощието, отчитане на загуби и предаване на измерванията и натрупаната информация за енергопотреблението по цифрови интерфейсни канали. Използват се самостоятелно или в състава на автоматизирани информационно-измервателни системи за техническо и търговско отчитане, например “INCOTEX PLC”.

Електромерите осигуряват:

 • Измерване, отчитане, съхранение, извеждане на течнокристален индикатор и предаване по интерфейси IrDA, CAN, RS-485 на активна и реактивна електроенергия отделно по всяка тарифа и сумарно по всички тарифи за следните периоди от време: – общо от свалените показания
  • за текущото денонощие и към началото на денонощието;
  • за предходното денонощие и към началото на денонощието;
  • за текущия месец и към началото на месеца;
  • за всеки от 11 предходни месеца и към началото на месеците;
  • за текущата година и към началото на годината;
  • за предходната година и към началото на годината.
 • Възможност за отчитане по 4 тарифи в 16 времеви зони на денонощието отделно за всеки ден от седмицата и празничните дни. Всеки месец от годината се програмира по индивидуален тарифен график. Минимален интервал на действие на тарифата в рамките на денонощието – 1 минута
 • Възможно е отчитане на активната енергия в права посока отделно във всяка фаза на мрежата за всяка тарифа и сумарно по тарифи;
 • Отчитане на техническите загуби в електропроводните линии и силовите трансформатори с формиране на профила на загубите;
 • Измерване, извеждане на ТК-индикатор и предаване по цифрови интерфейси на следните параметри на електрическата мрежа:
  • моментни стойности на активната, реактивната и пълната мощност за всяка фаза и сумарно по фази с показване посоката на вектора на пълната мощност;
  • действащи стойности на фазовите токове, напрежения, ъгли между фазовите напрежения
  • честота на мрежата
  • коефициенти на мощността за всяка фаза и сумарно по фази
 • Съхраняване на четириканален архив от стойностите на средните мощности на активната и реактивната енергия в двете посоки и профила на мощността на техническите загуби с произволно време на интегриране от 1 до 45 минути със стъпка 1 минута. При 30-минутна продължителност на интегрирането, времето за препълване на архивите е 85 денонощия.
 • Фиксране на сутрешните и вечерните максимуми на активната и реактивната мощност на зададен интервал с ежемесечен график
 • Въвеждане на лимити за активната мощност и енергия и програмируемо управление на външни устройства за изключване на натоварването на потребителя при превишаване на лимитите.
 • Предаване на резултатите от измерванията и отчитането чрез интерфейси CAN, RS-485, IrDA
 • Програмиране на електромерите в режим сумиране на фазите “по модул” за предотвратяване на кражби на електроенергия при нарушаване на фазата и включване на токови вериги на електромера
 • Включване на външно резервно захранване с постоянен ток за отчитане или изменение на параметрите и четене на данните в случай на изключване на електромера от мрежовото захранване
 • Водене на събитийни дневници на електромера (циклични по 10 записа за всяко събитие).

Технически особености:

 • клас на точност: 0.5S; 1,0
 • интерфейси: RS-485, CAN, IrDA;
 • измерване на параметрите на мрежата: P, U, I, cos φ;
 • четири стандартни галванично развързани телеметрични изхода (DIN 43864), по един за всеки вид енергия и посока на отчитане;
 • електромерите работят в посока увеличаване на показанията при всякакво нарушаване фазата на включване на токови вериги;
 • електронна пломба;
 • управление на натоварването чрез външни вериги на комутация
 • самодиагностика с индикация на кода на грешката;
 • наличие на събитиен и статусен дневник;
 • възможност за включване на резервно захранване Uрез = 5,5…9 V

Електромерите показват на LCD индикатор:

 • показанията за потребената активна и реактивна електрическа енергия за всяка тарифа (до четири) и сумарно по всички тарифи с нарастващ резултат с точност до стотни от kWh и kVArh;
 • фазовото напрежение и тока във всяка фаза;
 • измерената стойност на активната, реактивната и пълната мощност (време на интеграция 1 sec. ) както за всяка фаза, така и сумарно по трите фази с индикация на квадранта, в който се намира векторът на пълната мощностност;
 • коефициента на мощността за всяка фаза и сумарно по трите фази;
 • ъглите между фазовите напрежения;
 • честотата на мрежата;
 • текущото време и дата.