Трифазни електромери

//

Инкотекс 231 / Меркурий 231

 
 

Описание:

Измерване и отчитане по тарифи на активната енергия и мощност в едно направление.

 • Клас на точност: 0,5S; 1,0S
 • Ном. напрeжение: 230 V
 • Ном. ток: 5А (макс. до 60 А)
 • Брой тарифи: 4

Електромерът измерва параметрите на трифазната мрежа (фазните токове, напрежения, мощности и др.), съхранява профилите на товарите, създава дневник на събитията,За програмиране и отчитане на информацията има вграден IrDA интерфейс и като опция вграден PLС-модем. Монтаж на DIN-рейка.

Функции:

Електромерите са предназначени за търговско отчитане на активна електроенергия в една посока по 4 тарифи три и четири проводна променливотокова мрежа. Използват се самостоятелно или в състава на автоматизирани информационно-измервателни системи за техническо и търговско отчитане, например “INCOTEX PLC”.

Базови функции:

 • Електромерите осигуряват измерване, отчитане, съхраняване, извеждане на течнокристален индикатор и предаване по интерфейс IrDA на следната информация
 • количество отчетена активна електроенергия отделно за всяка тарифа и сумарно по всички тарифи:
  • общо от свалените показания
  • за текущото денонощие
  • за предходното денонощие
  • за текущия месец
  • за всеки от 11 предходни месеца
  • за текущата година o за предходната година
 • Тарификаторът на електромера осигурява възможност за отчитане по 4 тарифи в 16 времеви зони на денонощието за 4 типа дни. Всеки месец на годината се програмира по индивидуален тарифен график. Минимален интервал на действие на тарифата в рамките на денонощие – 1 минута
 • Възможно е отчитане на активната енергия в права посока отделно във всяка фаза на мрежата по всяка тарифа с нарастващ резултат и сумарно по тарифи с предаване на данните чрез IrDA порт.
 • Допълнително електромерът осигурява измерване, извеждане на LCD-дисплей и предаване по интерфейс IrDA на следните параметри на електрическата мрежа:
  • моментни стойности на активната мощност за всяка фаза и сумарно по фази;
  • действащи стойности на фазовите токове, напрежения, ъглите между фазовите напрежения
  • честота на мрежата o коефициенти на мощността за всяка фаза и сумарно по фази
 • Възможен е контрол и управление на натоварването чрез телеметричен изход от външни вериги за комутация за ограничаванеизключване на натоварването на потребителя при превишаване на установените лимити за енергия или мощност.
 • Електромерите функционират в режим сумиране на фазите “по модул” за предотвратяване на кражба на електроенергия при нарушавне на фазата и включване на токови вериги на електромера.

Технически особености:

 • Клас на точност 0.5s, 1.0s
 • интерфейси: IrDA, PLC
 • Измерване на мощността, токовете, напреженията, честотата
 • Вграден модем PLC за предаване на данни по силова мрежа 220 V (в зависимост от модификацията)
 • Стандартен галванично развързан телеметричен изход
 • Електромерите работят в посока увеличаване на показанията при всяко нарушаване на фазата на включване на токови вериги.
 • Автоматична самодиагностика с индикация на грешките
 • Управление на натоварването чрез външни вериги за комутация (Устройства за защитно изключване)
 • Електронна пломба
 • Монтаж на DIN-рейка

Допълнителни функции (модификации с индекс F):

 • Измерване и съхраняване на стойностите на средните мощности на активната енергия ( профил на мощността) с произволно време за интегриране от 1 до 45 минути със стъпка 1 минута. При 30-минутна продължителност на интегрирането, времето за препълване на архива е 85 денонощия.
 • Наличие на събитиен дневник (цикличен по 10 записа за всяко събитие) в който се фиксират: o време на включване изключване на електромера o време на пропадане / появяване на фази 1,2,3
  • време на отваряне / затваряне на уреда
  • време на корекция на тарифния график
  • време на превишаване на установените лимити за енергия и мощност – общо повече от 10 различни събития

Електромерите показват на LCD индикатор:

 • показанията за потребената активна електрическа енергия за всяка тарифа (до четири) и сумарно по всички тарифи с нарастващ резултат с точност до стотни от kWh;
 • фазовото напрежение и тока във всяка фаза;
 • измерената стойност на активната мощност (време на интеграция 1 sec.) както за всяка фаза, така и сумарно по трите фази;
 • коефициента на мощността за всяка фаза и сумарно по трите фази;
 • ъглите между фазовите напрежения;
 • честотата на мрежата;
 • текущо време и дата;
 • параметрите на модема на силовата мрежа;
 • пиктограмата на нивото на сигнала на модема;

Интерфейсът PLC осигурява:

 • Предаване на следната информация за потребената електроенергия в нарастващ резултат:
  • общо от момента на въвеждане на електромера в експлоатация сумарно по тарифи и фази, при условие, че броячът е програмиран в еднотарифен режим;
  • общо от момента на въвеждане на електромера в експлоатация по текущата тарифа и сумарно по фази, при условие, броячът е програмиран в многотарифен режим;
 • Приемане на следната информация:
  • мрежов идентификатор на вградения модем;
  • команда за временно преминаване в режим на предаване на допълнителна информация;
  • текущо време и дата.