Трифазни електромери

//

Инкотекс 233

 
 

Описание:

Многофункционален електромер Меркурий 233 е предназначен да регистрира активна и реактивна електрическа енергия в едно или две направления за директно или индиректно (чрез трансформатори) свързване в трифазна 3 или 4-проводна мрежа. Има възможност за многотарифен отчет и дългосрочно съхранение и пренос на натрупаните данни чрез цифров проводен интерфейс и безжични канали за комуникация към центровете за събиране на данни.

 • Използват се самостоятелно или в състава на автоматизирани информационно-измервателни системи за техническо и търговско отчитане, например “INCOTEX PLC”.
 • Този модел електромер има два сменяеми модула, осигуряващи максимална гъвкавост при изграждането на мрежи за събиране на данни, както и вградено реле за изключване на товара.

 

Функции:

Измерване, регистрация, съхранение, изобразяване на LCD дисплей и предаване чрез интерфейси както следва: регистрирана активна и реактивна енергия, отделно по всяка тарифа и сумарна за периоди, както следва:

  • обща енергия от началото (от пуска на електромера)
  • за текущия ден и до началото на деня;
  • за последния ден и до началото на деня;
  • за текущия месец и до началото на месеца;
  • за всеки от 11-те предходни месеца и до началото на всеки месец;
  • за текущата година и до началото на годината;
  • за предходната година и до началото на годината.
 • тарификатор, осигуряващ възможност за отчет по отделно тарифно разписание за всеки ден от седмицата по 4 тарифи в 16 времеви зони в денонощието. Всеки месец от годината се програмира по индивидуален тарифен график. Минимален интервал на действие в границите на денонощието – 1 минута.
 • възможност за отчитане на активна енергия в права посока във всяка фаза на мрежата поотделно.
 • възможност за отчет на техническите загуби в линията и силовите трансформатори;
 • Освен това електромерът извършва измерване на следните параметри на електрическата мрежа:
  • моментни стойности на активната, реактивната и пълната мощност по всяка фаза и по сума от фазите с показване посоката на вектора на пълната мощност;
  • стойностите на ток, напрежение в отделните фази, ъглите между фазовите напрежения;
  • честота на мрежата;
  • коефициенти на мощността по всяка фаза и по сумата от фазите;
  • коефициент на изкривяване на синусоидалните криви.
 • Съхраняване на архив за стойностите на средните мощности на активната и реактивната энергия в една или две посоки и профила на мощността на техническите загуби с произволно време на интегриране от 1 до 45 минути със стъпка 1 минута. При 30-минутна продължителност на интегрирането, времето за препълване на архивите е 85 денонощия.
 • Фиксране на сутрешните и вечерните максимуми на активната и реактивната мощност на зададен интервал с ежемесечен график;
 • Водене на дневник на събитията (кръгов по 10 записа за всяко събитие), за да се определи:
  • време на включване / изключване на електромера;
  • загуби в 1,2,3 фаза и времето, в което се случват;
  • време на отваряне / затваряне на електромера;
  • време и дата на коригиране на тарифното разписание;
  • време за превишаване на установените лимити на енергия и мощност… общо 22 различни събития.
 • Контрол на показателите на качеството на електроенергията (ПКЕ) и запис в дневник ПКЕ със времената за отклонение и връшане на напрежението и честотата в границите на нормалните и максималните стойности (до 100 записа за всяко събитие);
 • функции за контрол и управление на товара чрез вградено или външно реле. При превишаване на по-рано зададени лимити за активна мощност или енергия, електромерът самостоятелно изключва товара на потребителя или управлява външни устройства, които изключват товара на потребителя.

 

Технически особености:

 • клас на точност 0.2S, 0.5S, 1.0
 • сменяеми интерфейси: RS-485, GSM, Bluetooth, PLC, RF, Ethernet, ZigBee;
 • наличен оптичен порт при всички модификации на модела;
 • възможност за включване на резервно захранване Ubackup =5,5…16 V
 • измерване на параметрите на мрежата: мощност, ток, напрежение, честота;
 • 4 стандартни галванично изолирани телеметрични изхода, по един за всеки вид енергия;
 • 1 изход за управление на натоварването;
 • електромерите работят в посока увеличение на стойностите в случай на пазмяна на връзките на токовите вериги (в режим сумиране на фазите “по модул”);
 • автоматизирана самодиагностика с показване на грешката;
 • управление на натоварването с помощта на вградено реле или външни вериги на комутация;
 • LCD подсветка

 

Електромерите изобразяват на LCD индикатор:

 • показанията на потребената активна и реактивна електрическа енергия по всяка тарифа (до четири) и сумарно по всички тарифи с нарастващ резултат с точност до стотни от kWh и kVArh;
 • фазовото напрежение и тока във всяка фаза;
 • измерената стойност на активната, реактивната и пълната мощност (време на интеграция 1,28 сек.) както по всяка фаза, така и сумарно по трите фази с индикация на квадранта, в който се намира векторът на пълната мощност;
 • коефициента на мощността по всяка фаза и сумарно по трите фази;
 • ъглите между фазовите напрежения;
 • честотата на мрежата;
 • текущото време и дата;
 • сутринни и вечерни максимуми на активната и реактивната мощност;
 • върхови стойности в текущия и предходните месеци;
 • пиктограма на нивото на сигнала на PLC модема.